Times Tables Rock Stars online Competition accross Wales!

Wales Rocks 2020

Take part in the first EVER Wales Rocks! We'll be running an online competition for all schools in Wales from 16th - 20th of March!

We’re on a mission to find the most dedicated TTRS school, classes and pupils across Wales! The top three classes with the highest average score out of all classes enrolled in the competition will win a pizza party and a trophy. All schools can also download certificates at the end of the competition.

Only answers given between the hours of 07:30 (GMT) to 19:30 (GMT) each day within the Competition Period will count towards the competition. Answers given before 07:30 (GMT) or after 19:30 (GMT) will NOT count towards the competition.

Times Tables Rock Stars Wales Rocks student view.

What are the prizes?

Times Tables Rock Stars pizza parties!

Pizza Parties

The main prize will be a pizza party for the top 3 classes (most questions answered correctly on average per pupil).

Custom certificates for all schools!

Custom Certificates

Top 3 schools
Top 3 classes in your school
Top 3 pupils in your class & school
Top 3 pupils overall
Top 3 classes overall


How do I get my class or school enrolled?

If you're already using TTRS

 1. Log in and go to Tournaments > Top of the Rocks > Groups.
 2. Accept the invitation for Wales Rocks and choose the classes you would like to participate.

If your school is not yet using TTRS

 1. Please sign up for a free trial.
 2. Set up classes (follow this guide).
 3. Head to Tournaments > Top of the Rocks > Groups.
 4. Accept the invitation for Wales Rocks and choose the classes you would like to participate.


Downloads

To help get your school get started we've provided you with a poster to promote Wales Rocks 2020 in school.
You can also download a generic certificate for after the event.


Terms and Conditions

By entering the Wales Rocks competition, it will be assumed that you have read these terms and conditions and that you accept them for and on behalf of your school.

 • This competition will run from 07:30 (GMT) on 16 March 2020 to 19:30 (GMT) on 20 March 2020 (the “Competition Period”).
 • The Wales Rocks competition is open to any school (primary, secondary or all-through schools) located in Wales only who has either an active school subscription or an active school trial to Times Tables Rock Stars on ttrockstars.com.
 • To enter your school in the Wales Rocks Competition, please login to your Times Tables Rock Stars account and head to Tournaments > Wales Rocks. Please accept the invitation and choose the Maths Classes that you would like to participate in the competition. Please note that Pastoral Classes cannot participate in Wales Rocks, only Maths Classes can participate.
 • You MUST unenroll any classes you don't want to participate BEFORE the competition starts. Once the competition starts, you cannot change which classes are enrolled or unenrolled.

 • There needs to be a minimum of 5 active (i.e. playing) pupils in each class. If only 1, 2 3, or 4 pupils from a class play during the competition then our algorithm will still divide by 5 to calculate the average to simulate there being 5 players in the class. This is to encourage more pupils in the class to play.
 • The winners of the competition are the pupils, Maths Classes and schools with the highest number of correct answers given on average per pupil who has played on Times Tables Rock Stars during the Wales Rocks Competition Period.
 • Answers given correctly by pupils on any game mode within Times Tables Rock Stars count towards the total scores (i.e. to include questions answered in Garage, Studio, Arena, Festival and Soundcheck game modes). This ensures that pupils of all ages and levels can take part.

Prizes

The winners and the prizes are as follows:

 • The top 3 Maths Classes with the highest number of correct answers given on average per pupil who played during the Wales Rocks 2020 Competition Period - will each get a pizza delivery from a local pizza company, to enable each winning Maths Class to have a Pizza Party. Please note that sufficient pizza will be provided for the winning Maths Class only, subject to a maximum of 35 children in each case. It will all be booked and paid for directly by Maths Circle, to arrive on a date that is pre-agreed with the headteacher of each school (and in any event on a date prior to 30 June 2020).
 • Downloadable certificates will be available for participating schools to download and print themselves for the winners that fall within the following categories:

a. Top 3 overall schools – the top 3 Schools with the highest number of correct answers given on average per pupil who played during the Wales Rocks 2020 Competition Period;
b. Top 3 classes - top 3 Maths Classes with the highest number of correct answers given on average per pupil who played during the Wales Rocks 2020 Competition Period;
c. Top 3 pupils overall - top 3 pupils with the highest number of correct answers given overall during the Wales Rocks 2020 Competition Period; and
d. Top 3 performing pupils within each school - top 3 pupils with the highest number of correct answers given at each school during the Wales Rocks 2020 Competition Period.

For a full list of terms and conditions please click here.


Cymru’n Rocio 2020

Dewch i gymryd rhan yn y gystadleuaeth gyntaf ERIOED o Cymru’n Rocio! Byddwn yn cynnal cystadleuaeth ar-lein ar gyfer holl ysgolion Cymru o’r 16eg - 20fed o Fawrth!

Mawrth eleni, bydd ymgyrch ar droed i ddod o hyd i’r ysgolion, y dosbarthiadau a’r disgyblion TTRS mwyaf ymroddedig yng Nghymru! Gwahoddir holl ysgolion Cymru i gystadlu a dangos eu gallu!
Mae gennym dystysgrifau pwrpasol ar gyfer y perfformwyr gorau yn ogystal â gwobrau cŵl.

Dim ond yr atebion a roddir rhwng 07:30 (GMT) a 19:30 (GMT) bob dydd yn ystod Cyfnod y Gystadleuaeth fydd yn cael eu hystyried ar gyfer y gystadleuaeth. NI FYDD atebion a roddir cyn 07:30 (GMT) neu ar ôl 19:30 (GMT) yn cael eu hystyried.

Cymru’n Rocio - Times Tables Rock Stars - ar gyfer y disgyblion

Beth yw’r gwobrau?

Partïon Pizza Times Tables Rock Stars!

Partïon Pizza

Y brif wobr yw parti pizza ar gyfer y 3 dosbarth sy’n dod i’r brig (y nifer mwyaf o gwestiynau wedi’u hateb yn gywir ar gyfartaledd fesul disgybl).

Tystysgrifau pwrpasol ar gyfer pob ysgol!

Tystysgrifau

Y 3 ysgol sy’n dod i’r brig
Y 3 dosbarth yn eich ysgol sy’n dod i’r brig
Y 3 disgybl yn eich dosbarth a’ch ysgol sy’n dod i’r brig
Y 3 disgybl yng Nghymru sy’n dod i’r brig
Y 3 dosbarth yng Nghymru sy’n dod i’r brig


Sut ydw i’n cofrestru fy nosbarth neu fy ysgol?

Os ydych yn defnyddio TTRS yn barod

 1. Logiwch i mewn ac ewch i Touraments> Top of the Rocks > Groups
 2. Derbyniwch y gwahoddiad a dewiswch y dosbarthiadau yr ydych am iddynt gymryd rhan.

Os nad yw eich ysgol yn defnyddio TTRS ar hyn o bryd

 1. Cofrestrwch er mwyn cael treial am ddim.
 2. Nodwch y dosbarthiadau (dilynwch y canllawiau hyn).
 3. Ewch i Tournaments > Top of the Rocks > Groups.
 4. Derbyniwch y gwahoddiad a dewiswch y dosbarthiadau yr ydych am iddynt gymryd rhan


Dadlwythiadau


Telerau ac Amodau

Wrth gofrestru ar gyfer cystadleuaeth Cymru’n Rocio, cymerir eich bod wedi darllen y telerau a’r amodau hyn a’ch bod yn eu derbyn ar gyfer eich ysgol ac ar ran eich ysgol.

 • • Bydd y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal rhwng 07:30 (GMT ar 16 Mawrth 2020 a 19:30 (GMT) ar 20 Mawrth 2020 (“Cyfnod y Gystadleuaeth”).
 • • Mae’r gystadleuaeth Cymru’n Rocio yn agored i unrhyw ysgol (cynradd, uwchradd neu bob oed) sydd wedi’i lleoli yng Nghymru ac sydd naill ai wedi tanysgrifio fel ysgol neu ar dreial ysgol ac yn defnyddio ttrockstars.com.
 • • Er mwyn cofrestru eich ysgol yn y gystadleuaeth Cymru’n Rocio, logiwch i mewn i’ch cyfrif Times Tables Rock Stars ac ewch i Tournaments > Top of the Rocks > Groups. Derbyniwch y gwahoddiad a dewiswch y Dosbarthiadau Mathemateg yr ydych am iddynt gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Noder mai dim ond Dosbarthiadau Mathemateg, a dim Dosbarthiadau Bugeiliol, all gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 • You MUST unenroll any classes you don't want to participate BEFORE the competition starts. Once the competition starts, you cannot change which classes are enrolled or unenrolled.

 • • Mae angen isafswm o 5 disgybl gweithredol (h.y. yn cymryd rhan) ym mhob dosbarth.
 • • Yr enillwyr yn y gystadleuaeth Times Tables Rock Stars fydd y disgyblion, y Dosbarthiadau Mathemateg a’r ysgolion sy’n rhoi’r nifer mwyaf o atebion cywir ar gyfartaledd fesul disgybl yn ystod cyfnod y gystadleuaeth Cymru’n Rocio.

Prizes

The winners and the prizes are as follows:

 • Bydd y 3 Dosbarth Mathemateg sy’n dod i’r brig - â’r nifer mwyaf o atebion cywir ar gyfartaledd fesul disgybl yn ystod cyfnod y gystadleuaeth Cymru’n Rocio 2020 - yn cael pizzas wedi’u danfon gan gwmni pizza lleol fel bod pob Dosbarth Mathemateg buddugol yn cael Parti Pizza. Noder y cyflenwir digon o pizzas ar gyfer y Dosbarth Mathemateg buddugol yn unig, yn amodol ar uchafswm o 35 disgybl ym mhob achos. Maths Circle fydd yn trefnu hyn ac yn talu amdano’n uniongyrchol. Bydd yn cyrraedd ar ddyddiad y cytunir arno o flaen llaw gyda phennaeth pob ysgol (ac ym mhob achos cyn 30 Mehefin 2020).
 • Bydd modd i ysgolion sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth lawrlwytho ac argraffu eu tystysgrifau eu hunain yn achos yr enillwyr sy’n rhan o’r categorïau a ganlyn:

a. Y 3 ysgol sy’n dod i’r brig yng Nghymru - y 3 ysgol sy’n dod i’r brig am gael y nifer mwyaf o atebion cywir ar gyfartaledd fesul disgybl ac a gymerodd ran yn ystod cyfnod cystadleuaeth Cymru’n Rocio 2020.
b. Y 3 dosbarth sy’n dod i’r brig - y 3 dosbarth mathemateg sy’n dod i’r brig am gael y nifer mwyaf o atebion cywir ar gyfartaledd fesul disgybl ac a gymerodd ran yn ystod cyfnod cystadleuaeth Cymru’n Rocio 2020.
c. Y 3 disgybl sy’n dod i’r brig yng Nghymru - y 3 disgybl sy’n dod i’r brig am gael y nifer mwyaf o atebion cywir yn ystod cyfnod cystadleuaeth Cymru’n Rocio; a
d. Y 3 disgybl ym mhob ysgol sy’n dod i’r brig o ran perfformiad - y 3 disgybl ym mhob ysgol sy’n dod i’r brig am gael y nifer mwyaf o atebion cywir yn ystod cyfnod cystadleuaeth Cymru’n Rocio 2020.

Cliciwch yma i weld rhestr lawr o’r telerau a’r amodau.

Address

Maths Circle Ltd
Ossory Offices
Hazelwood Lane
Ampthill
MK45 2HF
United Kingdom

Company Details
VAT: 246401820
Co. Reg: 09861676

Contact

[email protected]
+44 1234 67 41 23

Apps

Once you have an account you can use our apps from the following app stores, at no extra cost:

Get it on Google Play Download on the App Store Download on the Amazon App Store Download from LearnPad